top of page

Algemene voorwaarden

Samen-slank is de benaming van het afslankprogramma dat uitgevoerd wordt door My-body Geel.

U bent klant van My-body, of hebt interesse in producten van PowerSlim via My-body. Het kan daarom zijn dat My-body persoonsgegevens van u verwerkt.

My-body hecht er grote waarde aan dat uw persoonsgegevens rechtmatig, behoorlijk en transparant worden verwerkt. En dat uw privacyrechten goed zijn gewaarborgd. Hierna leest u hoe My-body dat doet.

De verantwoordelijke voor de verwerking is My-body. Voor vragen over uw privacy is My-body als volgt voor u bereikbaar:

Uw persoonsgegevens waarover My-body beschikt zijn ofwel afkomstig van uzelf, omdat u ze op de website van My-body heeft ingevoerd. Ofwel zijn uw persoonsgegevens aan ons doorgegeven door uw PowerSlim Via het contact formulier.

Via de Website kunt u de volgende gegevens aan ons verstrekken: N.A.W.-gegevens, e-mailadres en telefoonnummer. Deze informatie gebruiken wij om nieuwsbrieven aan u sturen of om opvolging te geven aan een verzoek van u om met u in contact te treden. U bent nooit verplicht om gegevens in te voeren in onze Website. Maar als u de gegevens niet verstrekt, kunnen wij u geen nieuwsbrief versturen of met u in contact treden.

U verstrekt ook persoonsgegevens aan uw PowerSlim Coach. Uw PowerSlim Coach doet dat voor eigen doeleinden en is voor die eigen doeleinden zelf de verantwoordelijke voor de verwerking. Uw PowerSlim Coach geeft ook bepaalde persoonsgegevens door die PowerSlim voor haar doeleinden verwerkt. Het gaat om N.A.W.-gegevens, contactgegevens, leeftijd, geslacht, lengte, en overige persoonlijke gegevens die van invloed (kunnen) zijn op de met de PowerSlim-producten en –diensten te behalen resultaten, zoals gegevens over consumptie, eventuele oorzaken gewichtstoename, lichaams(af)metingen en eerdere afslankpogingen. Deze persoonsgegevens gebruikt Powerslim om de werking van PowerSlim-producten en –diensten te analyseren en te verbeteren. U bent nooit verplicht om deze gegevens aan uw PowerSlim Coach te verstrekken, maar als u de gegevens niet verstrekt, kan dat van negatieve invloed zijn op de diensten PowerSlim of uw PowerSlim Coach levert. 

My-bodu en PowerSlim verwerken uw persoonsgegevens dus voor marketingdoeleiden en kwaliteitsdoeleinden.

Het is noodzakelijk dat My-body deze persoonsgegevens van u verwerkt om overeenkomsten met u uit te voeren, en om gerechtvaardigde belangen van My-body te behartigen, namelijk het belang van My-body om u op de hoogte te stellen van PowerSlim-producten en -diensten, en om de kwaliteit daarvan te analyseren en te verbeteren. My-body verwerkt op dit moment geen persoonsgegevens op grond van uw toestemming. Mocht My-body dat in de toekomst gaan doen, wordt u daar tijdig over geïnformeerd. U kunt de eenmaal gegeven toestemming altijd intrekken, maar dat heeft dan geen gevolgen voor de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.

Als My-body uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.

My-body verwerkt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden. My-body stelt uw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan derden. Wel besteedt My-body de verwerking van uw persoonsgegevens gedeeltelijk uit aan derden (“Verwerkers”). Deze Verwerkers zijn met zorg geselecteerd. En zij zijn gebonden alle afspraken die nodig zijn uw privacy te waarborgen. Een van de afspraken is dat uw persoonsgegevens – zonder uw toestemming – niet worden doorgegeven aan landen buiten de EU waar uw privacy rechten onvoldoende gewaarborgd zijn.

Alle persoonsgegevens die My-body verwerkt, zijn zeer goed beveiligd.

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat My-body met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven. Verder heeft u het recht:

  • op inzage in uw gegevens;

  • op verwijdering van uw gegevens (‘het recht om vergeten te worden’);

  • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens;

  • om  bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van My-body

  • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken;

  • op beperking van de verwerking;

  • op dataportabiliteit

  • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming.

Als u onverhoopt klachten heeft over de wijze waarop My-body uw privacy tracht te waarborgen, meldt het ons.

 

My-body probeert uw klachten zo goed als mogelijk weg te nemen. U kunt ook altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

bottom of page